fbpx

Zásady ochrany osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

 

Kto sme

Vaše osobné údaje spracúva prevádzkovateľ tejto stránky, ktorým je spoločnosť Mgr. Radovan Čičvara – Sundust, Odborárska 1282/44, 831 02 Bratislava, IČO: 43453856, Okresný úrad Bratislava, Číslo živnostenského registra: 780-667

 

Aké osobné údaje spracúvame

Ak ste náš zákazník, spracúvame vaše kontaktné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefón, dátum narodenia, čas narodenia a miesto narodenia) a to preto, aby sme vám mohli poskytnúť naše služby a splniť si svoje povinnosti.

Ak ste náš zamestnanec, príležitostný spolupracovník, alebo uchádzač o zamestnanie, spracúvame vaše údaje aby sme s vami mohli uzatvoriť pracovnú zmluvu a splniť všetky zákonné povinnosti. Okrem kontaktných údajov, spracúvame aj údaje potrebné pre splnenie všetkých zákonných povinností v rozsahu stanovaných jednotlivými legislatívnymi predpismi.

Ak ste návštevník webovej stránky, alebo fanúšik našich stránok na sociálnych sieťach, spracúvame vaše kontaktné údaje, (Meno, priezvisko, e-mial, príp. meno či názov profilu) ako aj údaje, ktoré nám odošlete prostredníctvom príspevkov, či kontaktných formulárov.

Účely spracúvania, právne základy a doba spracúvania

Ak patríte medzi našich zákazníkov, alebo zamestnancov našich obchodných partnerov, vaše osobné údaje spracúvame:

 • Pre účely poskytovania naších služieb, ktorým je vyhotovenie horoskopu, prípadne horoskopov, čím plníme zmluvné záväzky voči naším zákazníkom, dohodnuté uzatvorením zmluvy
 • Pre účely evidencie obchodných zmlúv, právnym základom je plnenie zmluvy a doba spracúvania je počas trvania zmluvy a 5 rokov po jej ukončení
 • Pre účely reklamácií, právnym základom je splnenie zákonnej povinnosti a doba spracúvania je 5 rokov po vybavení reklamácie
 • Pre účely vedenia účtovníctva, právnym základom je splnenie zákonnej povinnosti a doba spracúvanie 10 rokov po roku v ktorom došlo k účtovnému prípadu
 • Pre účely zasielania Newslettra. Na základe nášho oprávneného záujmu budeme vaše údaje spracúvať počas nášho obchodného vzťahu a 2 roky po jeho ukončení. Ak si to ale nebudete želať, spracúvanie na tento účel ukončíme skôr.

Ak ste náš zamestnanec, alebo spolupracovník, vaše osobné údaje spracúvame:

 • Pre účely evidencie miezd a personalistiky, kde právnymi základmi sú splnenie zákonných a zmluvných povinností. Doba spracúvania je daná jednotlivými legislatívnymi predpismi a môže dosahovať 20 rokov, či dobo do 70 rokov od narodenia zamestnanca.
 • Pre účel poskytnutia kontaktných údajov zákazníkom a obchodným partnerom, zverejňujeme údaje zamestnancov, na základe nášho oprávneného záujmu, a to v rozsahu §78 zákona 18/2018 Z.z. po dobu trvania pracovného pomeru.  

Ak ste návštevník našej webovej stránky, alebo fanúšik na sociálnej sieti

 • Pre účely marketingu spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, ktorý ste nám udelili tým, že ste sa stali fanúšikom stránky. Údaje budeme spracúvať po dobu než svoj súhlas neodvoláte.

 

Komu vaše údaje poskytujeme

Vaše údaje neposkytujeme žiadnej tretej strane. Zostávajú výhradne v našej súkromnej databáze. Ich využitie podlieha rozsahu využitia, ktoré uvádzame vyššie.

 

Vaše práva ako dotknutých osôb

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravení vykonávať vaše práva.

 • Máte právo na prístupu k svojim osobným údajom. Máte právo na opravu.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi
 • Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

Kde a ako môžete svoje práva uplatniť

Vaše práva môžete uplatniť písomne alebo pomocou e-mailu. Žiadosť nemá predpísanú formu, uveďte v nej zrozumiteľne o čo žiadate. Na vašu žiadosť budeme reagovať v lehote do 30 dní.

 

Ako vaše údaje chránime

Vaše údaje chránime pomocou technických aj organizačných opatrení:

 • Naši zamestnanci sú poučení o zásadách ochrany osobných údajov.
 • Využívame iba bezpečné online služby (hosting, e-mail, marketing), šifrovanú komunikáciu, antivírusový softvér a ďalšie bezpečnostné opatrenia určené k ochrane dát.

 

Ak máte otázky napíšte nám:

Mgr. Radovan Čičvara – Sundust                 
Odborárska 1282/44, 831 02 Bratislava

Mobilné číslo: +421 904 425 387                                 Napíšte nám: cicvara@sunsell.sk